Åbenti dag: 11:00 – 16:00
Læring

Undersøg kunsten

Her finder du alle de forløb museet tilbyder med en museumsunderviser. Klik ind på din målgruppe, og find info og beskrivelser.

Dagtilbud

De små kunstopdagere

Kunst, fortælling og eventyr
Målgruppe
Dagtilbud
Varighed
1 time
Pris
350 kr
Materiale

Om forløbet:
Det handler om kunst, fortælling, eventyr og om, hvordan vi bruger vores sanser. Som små kunstopdagere går børnene på jagt i museet. Vi undersøger spor og mistænksomme billeder, spidser ører og finder mærkelige lyde. Alle sanser aktiveres, og børnene dufter, føler og lytter til forskellige hemmeligheder.

Pædagogiske mål:
Forløbet styrker og udfordrer børnenes narrative kompetencer og skaber rum for fantasi, leg og kreativ udvikling. Forløbet er oplevelsesorienteret, hvor børnene møder kunsten gennem leg, bevægelse og brug af alle sanser.

Grundskoler

De små kunstdetektiver

Historiefortælling
Målgruppe
0.-3. klasse
Varighed
1 time
Pris
350 kr.
Materiale

Om forløbet:
Centreret omkring en legende og sansende tilgang til kunst. Vi bruger fortællingen som ramme og lader børnene opleve museet som små kunstdetektiver, der undersøger værkerne gennem leg og ved brug af deres sanser. Undervejs laver eleverne øvelser, hvor vi skaber rum for børnenes egen fantasi.

Læringsmål:
Stimulere en legende, nysgerrig og undersøgende tilgang til at opleve kunst og gå på museum; spejle og styrke børnenes narrative kompetencer; understøtte de pædagogiske læreplaners og børnehaveklassens fokus på barnets alsidige udvikling, sprog og det praktisk/musiske.

At sanse naturen langsomt

Natur, landskab og materialer
Målgruppe
1.-3. klasse
Varighed
1 time / 2 timer m. værksted
Pris
350 kr. / 800 kr.
Materiale

Om forløbet:
Vi undersøger hvordan kunsten gennem forskellige tider arbejder med naturen. Hvad betyder naturen? Hvordan påvirker den vores liv og følelser? Hvordan kommer det til udtryk gennem kunsten? Gennem en sanselig tilgang med konkrete øvelser undersøger vi værker, som arbejder med grænsen mellem det ekstreme og det rolige, det skræmmende og det dragende, det kunstige og det naturlige.

Læringsmål:
Stimulere en nysgerrig og undersøgende tilgang til at opleve kunst og gå på museum; styrke viden om og forståelse for kunstfeltets mangfoldighed herunder kunstens materialer; understøtte elevernes evne til at samtale om visuelle udtryk; stimulere deres fantasi og lyst til at udtrykke sig kreativt.

Identitet: Du og jeg

Portræt, visuel kommunikation
Målgruppe
4.-10. klasse
Varighed
1 time / 2 timer m. værksted
Pris
350 kr. / 800 kr.
Materiale

Formål:
Gennem udvalgte kunstværker – på tværs af tid, genre og medier – undersøger vi hvordan identitet er blevet afspejlet i kunsten, og hvad den fortæller om vores historie og samfund. Undervejs i forløbet laver eleverne øvelser mhp. refleksioner omkring egen og andres identitet. I det længere forløb arbejder eleverne mere praktisk og i dybden med selvportrætter.

Læringsmål:
Udfordre og udvide elevernes billedbegreb; understøtte og perspektivere undervisningen i visuel kommunikation; stimulere elevernes visuelle og sociale opmærksomhed; styrke elevernes evne til at anvende visuelle udtryksformer.

På sporet af kunsten

Kunsthistorie og kunstneriske arbejdsprocesser
Målgruppe
4.-10. klasse
Varighed
1 time / 2 timer m. værksted
Pris
350 kr. / 800 kr.
Materiale

Om forløbet:
Med afsæt i museets samling dykker vi ned i centrale retninger og begreber fra de sidste 350 års kunsthistorie. I fællesskab undersøger vi forskelle i temaer, medier og udtryksformer på tværs af tid. I det længere forløb arbejder eleverne i dybden med deres egen kreativitet gennem kunstneriske arbejdsprocesser.

Læringsmål:
Kendskab til kunsthistorien og dens brug af forskellige medier og udtryksformer; kendskab til det omgivende samfund; indblik i at kunstværker kan indgå som tværfaglig belysning af temaer; styrke elevernes kompetencer til at udtrykke sig visuelt.

Kunsten som social agent

Kunst og samfund
Målgruppe
7.-10. klasse
Varighed
1 time
Pris
350 kr.
Materiale

Om forløbet:
Kunsten har potentiale til at optræde som ”social agent”, dvs. gribe ind i og skabe forandring i samfundet. I forløbet fokuserer vi på, hvordan kunsten gennem tiden har kæmpet for forskellige sager, gjort opmærksom på kriser og sat problemer under debat. Forløbet har det ”opbyggelige og nedbrydelige” som en gennemgående tråd, hvor eleverne i et evt. værkstedsbesøg selv arbejder kreativt med at udtrykke en sag og et budskab visuelt.

Læringsmål:
At kunne analysere kunstværkers form og indhold samt opnå viden om kunst, der kommunikerer et budskab. Viden om udtryksformer og virkemidler i kunst. Færdigheder inden for billedfremstilling og planlægning af en kreativ proces.

Samtidskunst

Kunst og samfund
Målgruppe
7.-10. klasse
Varighed
1 time / 2 timer m. værksted
Pris
350 kr. / 800 kr.
Materiale

Om forløbet:
Samtidskunsten er skabt i, forholder sig til og går i dialog med vores samtid. I forløbet fokuserer vi på samtidskunstens mange udtryksformer: video, lyd, fotografi, installation o.a. Vi undersøger, hvordan nye betydninger opstår, når kunsten inddrager nye medier og materialer, og hvordan dette bryder med tidligere tiders kunstformer og opfattelse af kunst. Med dette afsæt arbejder eleverne kreativt evt. i et værkstedsbesøg med at omsætte et ældre værk fra samlingen til en ny udtryksform.

Læringsmål:
At lære om samtidskunstens udtryk og funktion i samfundet. At opnå viden om samtidskunstens forskellige medier og materialer samt disses betydninger og udtryksmuligheder. Evne til at udtrykke sig kreativt gennem nye medier og forskellige materialer.

Ungdomsuddannelser

Kunsthistorisk tour de force

Kunsthistorie, teori, metode, analyse
Målgruppe
Ungdomsuddannelser
Varighed
1 time m. øvelser / 2 timer m. værksted
Pris
350 kr. / 800 kr.
Materiale

Om forløbet:
I dette forløb arbejder vi med kunsthistorien fra 1700 tallet frem til i dag. Ved hjælp af små øvelser og nedslag i centrale kunstværker undersøger og diskuterer eleverne centrale perioder så som romantikken, guldalderen, det moderne m.fl. Eleverne får en introduktion til de forskellige perioder samt forskellige metoder og udtryksformer. I et værkstedsforløb arbejder eleverne videre med udvalgte kunstværker, de kreative processer og med et produkt i form af foto, lyd, installation, tekst m.m. Det er i dette forløb muligt at differentiere mellem billedkunst på niveau C og niveau B.

Læringsmål:
Eleverne får kendskab til kunsthistorien og dens brug af forskellige medier og udtryksformer. Forløbet styrker elevernes visuelle kompetencer, herunder deres evne til at håndtere, reflektere og bearbejde visuel kompleksitet samt kritisk stillingtagen til kunstneriske strategier og intentioner. Arbejdet med teori, metode og fortolkning giver eleverne et fagligt indblik i kunsten og dens historiske kontekst.

Samtidens udtryk

Kunsthistorie, teori, metode og analyse
Målgruppe
Ungdomsuddannelser
Varighed
1 time / 2 timer m. værksted
Pris
350 kr. / 800 kr.
Materiale

Om forløbet:
Vi har fokus på samtidskunstens mange udtryksformer såsom foto, installation, video, performance, lyd m.fl. Eleverne præsenteres for en række samtidskunstværker, der diskuterer etiske, kulturelle og samfundsmæssige spørgsmål samt giver nye perspektiver på den tid, vi lever i. Forløbet lægger op til en diskussion om kunstneriske processer, strategier og historisk baggrund. Forløbet er baseret på en aktiv og inddragende dialog med eleverne og egner sig til tværfaglige forløb med praktiske, debatorienterede øvelser om temaer som identitet, visuel kultur, nye medier mm. Undervisningen tilrettelægges, så den harmonerer med læreplaner i fag som dansk, billedkunst, historie, religion og mediefag. Det er muligt at differentiere mellem billedkunst på niveau C og B.

Læringsmål:
Eleverne får kendskab til kunsthistorien og dens brug af forskellige medier og udtryksformer. Forløbet styrker elevernes visuelle kompetencer, herunder deres evne til at håndtere, reflektere og bearbejde visuel kompleksitet samt kritisk stillingtagen til kunstneriske strategier og intentioner. Arbejdet med teori, metode og fortolkning giver eleverne et fagligt indblik i kunsten og dens historiske kontekst.

Voksne

Kunstens pædagogiske potentialer

Hvad kan kunst? Om kunstens pædagogiske potentialer
Målgruppe
Pæd. uddannelser
Varighed
1 time
Pris
500 kr.

Om forløbet:
Undervisningen giver de studerende indsigt i en bred vifte af muligheder til at bruge kunsten som et pædagogisk redskab og rum for udvikling. Der er fokus på de studerendes kommende arbejdsliv og de potentialer der er tilstede i at formidle kunst til børn, unge, ældre, handicappede mfl.

Kunsten at lære sprog

Målgruppe
Sprogskoler
Varighed
1 time / 2 timer m. værksted
Pris
500 kr. / 1000 kr.
Materiale

Om forløbet:
Med udgangspunkt i udvalgte værker fra museets samling af 300 års dansk kunsthistorie undersøger vi forskellige tematikker med fokus på udvikling af kommunikative kompetencer, interkulturel forståelse og udvidelse af ordforråd. Kursisterne inddrages aktivt under hele forløbet gennem en række praktiske sproglige øvelser. Med kunsten som læringsredskab bliver museets samling et inspirerende afsæt for en alternativ sproglæring. I et længere værkstedsforløb arbejder kursisterne videre med udvalgte kunstværker, hvor de selv afprøver kunstneriske arbejdsprocesser.

Læringsmål:
Kendskab til relevante kulturelle og historiske rammer inden for dansk kunsthistorie. Kursisterne får øvet deres sprogfærdigheder i uformelle læringsrammer, som opfordrer til undersøgelse af sproget, diskussion og debat. Forløbet kan også bruges som et første møde med et dansk kunstmuseum.

Partnere og projekter

Kulturkaptajner

Fremtidigt samarbejde med kunstnere og lokale kulturinstitutioner
Målgruppe
Førskolebørn

Sorø Kunstmuseum indgår i partnerskabsgruppe 4 med daginstitutionerne: Krongården, Grønnegården, Naturbørnehuset og skuespiller og instruktør Pernille og Steen Nedergaard Haugesen. Projektmedarbejder Maria Holst Andersen og adjunkt ved Professionshøjskolen, Marianne Preus Sørensen faciliterer samarbejdet mellem kunstnere, kulturinstitution og daginstitutionerne.

Formål:
Målet er at udvikle og gennemføre længere kunstforløb til førskolebørnene der sætter positive spor i både børn og pædagoger. Det praktiske arbejde med æstetiske læreprocesser skal inspirere til fremtidige samarbejder med kunstnere og lokale kulturinstitutioner. Kulturoplevelse og æstetiske læreprocesser indgå i den pædagogiske læreplan og skal være en integreret del af børnehavernes årshjul.

Kind mod Kind

Kunstforløb for 2. klasser fra Sorø og Lejre Kommuner i 2020
Målgruppe
0.-3. klasse

Samarbejde med billedkunstner Astrid Randrup om kunstforløb til tolv 2. klasser fra Sorø Kommune og 14 klasser fra Lejre Kommune i efteråret 2020 med udgangspunkt i museets samling af russiske ikoner.

Forløbet indledtes med en dag på museet efterfulgt af en værkstedsdel ude på skolerne med Astrid Randrup, og blev afsluttet med en samlet installation/udstilling på henholdsvis Sorø Kunstmuseum og i Hvalsø Kulturhus.

Kind mod kind er en del af et pilotprojekt som bliver finansieret af Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Her arbejdes der på at skabe en fælles satsning på tværs af kommunerne på det børnekulturelle område, der sikrer at flere børn og unge møder kunsten i deres hverdag.

Tovholder på indsatsen er Lejre kommune, der gennem deres indsats Dronten har erfaring med at skabe forløb, der gennem involverende møder med kunst og kultur giver børnene mulighed for at være kreative og udfolde deres kreativitet.

I pilotprojektet, har i alt 85 klasser fra det Midt- og vestsjællandske deltaget i billedkunstprojektet på 2. årgang. Erfaringerne herfra skal danne udgangspunkt for en 4-årig satsning i Kulturregionen, som bredes ud til flere årgange og kunstarter.

Kunstkammerater

Koncept og netværk
Målgruppe
4.-6. klasse
Materiale

Fra 2019 overgik KUNSTkammerater fra projekt til koncept og netværk. Centralt er partnerskabsdannelse mellem museum / kunstner / skole / kommune med fokus på elevernes møde med kunst og kunstneriske arbejdsprocesser.

KUNSTkammerater var fra 2015-2018 et projekt, hvor Kulturregionens tre kunstmuseer: Sorø Kunstmuseum, Museet for Samtidskunst og Museum Vestsjælland /Odsherreds Kunstmuseum arbejdede sammen med udøvende kunstnere og partnerskabsskoler om at udvikle undervisningsforløb med kunst og kunstneriske arbejdsprocesser i fokus.

KUNSTkammerater er støttet af Kulturregion Midt- og Vestsjælland, Kulturministeriet og Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland.

Find2Learn: App til arkitektur- og skulpturopdagelse i Sorø

Tilrettelagt rundtur i Sorø centrum
Målgruppe
4.-10. klasse

Et samarbejde med Professionshøjskolen Absalon og Kultur- og Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland skal føre til en tilrettelagt rundtur i Sorø centrum med særligt fokus på arkitekturen, byrum og skulptur ved brug af læringsappen Find2Learn.

Vi oplever at mange skoler efterspørger kombinerede forløb, hvor de kan bruge længere til i Sorø, enten i guidede forløb eller på egen hånd. Det gælder særligt skoler der har længere transporttid og derfor gerne vil udnytte udflugten så eleverne får mest muligt ud af turen.

PLAY 1x1x1

elevforestillinger for publikum på museet
Målgruppe
7.-10. klasse
Materiale

I foråret 2021 kørte PLAY 1 x 1 x 1. Med støtte fra huskunstnerordningen ville teaterinstruktør Hans Peter Kellner, skuespiller Andrea Vagn Jensen, forfatterne Mette Moestrup og Hanne Vibeke Holst i samarbejde med museets kunstformidler lave et særligt forløb med tre skoleklasser fra Sorø.
Klik på knappen nedenfor og se videoer fra Sorø Privatskoles små elevforestillinger.

Formål:
Målet er produktionen af en række elevforestillinger for publikum på museet. Læring fra projektet vil indgå i den faste museumsundervisning efter endt projektperiode.